Alle webshoporders worden geleverd op vaste leverdagen: maandag & donderdag | Samples bij elke bestelling | Vanaf €150 GRATIS verzending!

 

PRIVACY POLICY

Pastelle verbindt zich er toe jouw individuele recht op privacy te respecteren.

Pastelle verzamelt en bewaart de gegevens die je vrijwillig bezorgt op de website of die je vrijwillig bezorgt aan onze klantendienst. Deze gegevens worden in die mate gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde goederen te leveren, te verwerken, bestelbevestigingen te versturen of onze klantendienst te helpen. De gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om je over bepaalde aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe mogelijkheden van en in de website te informeren.

Algemene informatie
We verzamelen automatisch algemene informatie over het gebruik van onze website. Bijvoorbeeld, telkens als je onze website bezoekt, zullen wij uw IP-adres, browser informatie en de domeinnaam van de referentie-site opslaan. Wij verzamelen eveneens informatie over bezoekersgewoonten en gebruik van onze website. De verzamelde informatie helpt ons te bepalen hoe we onze bezoekers het beste van dienst kunnen zijn en hoe we de gebruikerservaring op alle vlakken constant kunnen verbeteren voor een optimale winkelervaring.

Persoonlijke gegevens
Wij behandelen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en gebruiken de via de website verzamelde persoonlijke gegevens niet voor enig ander doeleinde, tenzij anders aangevraagd of uitdrukkelijk overeengekomen met je. Wij verzamelen en bewaren geen persoonlijke gegevens die verband houden met uw raciale of etnische afkomst, uw politieke overtuiging, je religieuze of filosofische overtuiging, je lidmaatschap van een vakvereniging, je fysieke of mentale gezondheid, uw seksleven of misdrijven die u gepleegd hebt of eender welke strafrechtelijke procedures waarbij je betrokken bent.

Alle door jouw gedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand en verwerkt voor klantenbeheer. Je hebt natuurlijk recht op toegang en verbetering van deze gegevens.

Cookies
Bij je internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in “cookies”. Dat zijn kleine stukjes informatie die op je harde schijf worden geplaatst als u naar onze website surft. Cookies helpen ons om je te herkennen en je winkelervaring te verbeteren. Door het gebruik van cookies kunnen we bijvoorbeeld producten in uw winkelwagentje onthouden, mocht u de website verlaten zonder langs de kassa te passeren.

Links – externe websites
Pastelle kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. Hou er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in dit privacy beleid niet van toepassing zijn op de verzamelde informatie van andere websites. Vandaar dat wij je sterk aanraden om het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt. Mocht u toegang verkregen hebben tot deze website via een link van één van onze marketing of reclamepartners, dan zou de pagina van onze website waar u terecht gekomen bent, de context kunnen bevatten van de relevante marketing partner of adverteerder. Wij verzamelen de persoonlijke gegevens die je voorziet op deze pagina en dit privacy beleid is ook van toepassing op deze gegevens.

Toekomst
Indien we ons privacy beleid zouden wijzigen, zullen we deze veranderingen hier bekendmaken. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we je een e-mail sturen om je te informeren.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Je kan je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze boekhouder of medewerkers.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van je persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om je voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. Je zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met je voorafgaande toestemming.

Heb je klachten?
Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl
Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar info@pastelleskinclinic.be