Alle webshoporders worden geleverd op vaste leverdagen: maandag & donderdag | Samples bij elke bestelling | Vanaf €150 GRATIS verzending!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Pastelle aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Pastelle en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Pastelle stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

Pastelle houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met Pastelle komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Pastelle aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

Pastelle houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

3. Pastelle neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

4. De klant is een voorschot verschuldigd voor iedere afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek via e-mail volgen. Betaling van het voorschot dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur wordt de afspraak geannuleerd. De annulering zal telefonisch of via e-mail gemeld worden.

Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Pastelle zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen. Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.

Pastelle heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand.

Voorschotten die cash of per Bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd. Deze zal per e-mail worden verzonden.

5. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

Voorschotten blijven 12 maanden geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

6. De klant dient Pastelle voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Pastelle nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Pastelle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst 10 minuten op voorhand. De klant brengt Pastelle ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Pastelle het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Pastelle het recht nieuwe afspraken te weigeren.

7. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon.

8. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.

9. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.

10. Pastelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

11. Pastelle neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.

Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.

12. Pastelle sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van Pastelle, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …

13. De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Pastelle draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhausief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …

14. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Pastelle vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.

Pastelle beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Pastelle de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Pastelle niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

15. Pastelle vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van 100 €.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Pastelle  het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Pastelle de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van Pastelle de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

16. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld.

Pastelle houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Pastelle is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door Pastelle. Pastelle houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.

17. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

18. Alleen het vredegerecht en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

Het Belgisch recht is van toepassing.